Zakon O Spremembah In Dopolnitvah Zakona O Trgu Finančnih Instrumentov

Forex trgovci in vlagatelji lahko natančna pravila za vstop, izstop in upravljanje denarja pretvorijo v avtomatske sisteme trgovanja, ki računalnikom omogočajo izvajanje in nadzor nad operacijami. Število Forex podjetij, ki vstopajo na trg, se dviga v letu 2021 in mnogi od njih niso povsem zanesljivi. Te osebe mora izdajatelj opozoriti, da informacije še niso bile javno objavljene in da imajo zato naravo notranjih informacij. 1) Kadar je razlog za spremembe v kotaciji vrednostnega papirja zmanjšanje osnovnega kapitala družbe, mora izdajatelj smiselno prilagojeni zahtevi iz 22. člena Pravil predložiti sklep skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala, iz katerega je razviden način zmanjšanja. 1) Poleg poslovnih dogodkov iz 37. do 40. člena Pravil mora izdajatelj vrednostnega papirja, ki je sprejet v borzno kotacijo, borzo in javnost tako, kot je določeno v 42. členu Pravil, seznaniti tudi z drugimi dogodki, povezanimi z njegovim poslovanjem, ki bi lahko pomembneje vplivali na ceno vrednostnih papirjev oziroma na sposobnost družbe, da izpolni obveznosti, ki izhajajo iz vrednostnih papirjev. Če izdajatelj oziroma vrednostni papir tudi po dopolnitvi vloge ne izpolnjujeta pogojev za sprejem v borzno kotacijo ali če prospekt ne vsebuje vseh podatkov iz 15. člena teh Pravil, odbor zahtevo z odločbo zavrne. 1) Če izdajatelj oziroma vrednostni papir ne izpolnjujeta pogojev za sprejem v kotacijo ali če prospekt za kotacijo ne vsebuje vseh podatkov iz 15. člena teh Pravil, odbor zahtevo z odločbo zavrne.

2) Izvleček prospekta je pisni dokument, ki vsebuje povzetek pomembnejših podatkov iz prospekta. 1) Izdajatelj, katerega delnice so sprejete v borzno kotacijo, mora borzi tako, kot je določeno v Navodilih, predložiti polletno poročilo o svojem poslovanju ter v njem obrazložiti in navesti spremembe podatkov, ki so vsebovani v prospektu, in povzetek polletnega poročila javno objaviti na predpisan način, skladno z določili 42. člena in z Navodili. 2) Če je tiskovna konferenca oziroma druga oblika obveščanja dela javnosti (v nadaljevanju: tiskovna konferenca) sklicana v času trgovanja, borza, zato da bi zagotovila enakomerno obveščenost investitorjev, začasno — do konca trgovalnega dne — zaustavi trgovanje z delnicami tega izdajatelja, ki so uvrščene v borzno kotacijo, in sicer najpozneje ob začetku tiskovne konference, če ji izdajatelj predhodno posreduje utemeljeno pisno zahtevo, da naj se trgovanje za ta čas zaustavi, in o tem obvesti člane borze, javnost in Agencijo. 2) Izdajatelj je dolžan izjavo iz prvega odstavka tega člena javno objaviti najpozneje ob objavi povzetka letnega poročila, skladno z določili 42. člena Pravil in z Navodili. 2) Če izdajatelj ne izpolni svojih obveznosti skladno z 20. členom Pravil in se zato trgovanje s tem vrednostnim papirjem ne začne v roku petnajstih (15) dni od vročitve odločbe o sprejemu vrednostnega papirja v borzno kotacijo, lahko odbor odločbo o sprejemu v kotacijo razveljavi.

2) Izdajatelj je dolžan najpozneje osem (8) dni od objave odločitve o sprejemu vred­nostnega papirja v borzno kotacijo dostaviti borzi šest (6) izvodov dokončnega prospekta, po en (1) izvod pa tudi vsem članom borze, Agenciji in KDD. Odbor odloči o zahtevi najpozneje v tridesetih (30) dneh od prejema zahteve. 4) Agencija preveri in potrdi zapisnik iz prvega odstavka tega člena najkasneje v desetih delovnih dneh po njegovem prejemu in ga pošlje sodišču, ki vodi stečajni postopek. 2) Za odločanje o dovoljenju za združitev ali delitev se smiselno uporabljajo 388. do 390. člen tega zakona. Nad borznoposredniško družbo ni mogoče začeti postopka prisilne poravnave, postopka poenostavljene prisilne poravnave ali katerega od postopkov prisilnega prenehanja na podlagi ZFPPIPP. Kadar je v teh primerih način objave drugačen, kot ga izdajatelj sicer uporablja na podlagi Pravil, mora tako, ki je določeno s Pravili, objaviti naslov obvestila, mesto in čas njegove objave. V primeru ločene objave nerevidiranih letnih konsolidiranih izkazov mora objava smiselno vključevati pojasnila iz 4. alineje tretjega odstavka tega člena, Forex trgovanje s signali ki se nanašajo na konsolidirane izkaze, skupaj z navedbo družb, ki so vključene v konsolidacijo. 6) V primeru ločene objave povzetka revidiranega letnega konsolidiranega poročila mora javna objava smiselno vključevati pojasnila iz četrtega odstavka tega člena, ki se nanašajo na konsolidirane izkaze in navedbo pomembnih dogodkov, ki so se zgodili po objavi povzetka revidiranega letnega nekonsolidiranega poročila.

1) Uprava na podlagi pisne zahteve izdajatelja ter izpolnjenih pogojev iz drugega odstavka tega člena z odločbo premesti delnice izdajatelja v posebni segment borzne kotacije v roku petnajst (15) dni od prejema zahteve. 2. ukrepe, ki so potrebni za redno preverjanje izpolnjevanja pogojev za trgovanje z vrednostnimi papirji na borznem trgu. 3) Za namene preprečevanja neurejenih pogojev trgovanja borza izračunava razmerje med neizvršenimi naročili in sklenjenimi posli za vsakega posameznega borznega člana ter določa mejni vrednosti. Borza o datumu razširitve borzne kotacije in o začetku trgovanja s povečanim številom teh delnic obvesti člane, javnost in Agencijo. 2) Postopek odločanja odbora o zahtevi izdajatelja za spremembo v kotaciji delnic ter dolžnosti izdajatelja je smiselno enak kot v postopku za razširitev kotacije delnic. Izpolnjenemu obrazcu zahteve je izdajatelj dolžan priložiti glede na vrsto sprememb v kapitalu družbe dokumentacijo, iz katere izhaja, da je razširitev kotacije utemeljena. 1) Odbor lahko na podlagi prejete zahteve za razširitev odloča o razširitvi kotacije delnic že pred vpisom sprememb v sodni register oziroma odločbe KDD o vpisu teh delnic v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev ter lahko sprejme odločbo o razširitvi kotacije z odložnim pogojem. 3) Borza lahko zahteva od izdajatelja vrednostnih papirjev, ki so sprejeti v borzno kotacijo, tudi potrditev oziroma zanikanje govoric ali poročil v zvezi z izdajateljem ali vrednostnim papirjem, ki ne izvirajo iz podatkov, ki jih je borzi oziroma javnosti že posredoval, pa so ali bi lahko pomembneje vplivali na ceno vrednostnega papirja.

If you enjoyed this short article and you would certainly like to receive additional information concerning Video o trgovanju na Forexu kindly check out the site.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *